Nowy koszyk

0 PLN

Regulamin sklepu
Data publikacji:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin zawiera zasady działania sklepu internetowego abenasklep.pl, dalej jako Sklep internetowy, którego właścicielem jest:

 

Nazwa firmy: Abena Polska Sp. z o.o.

Adres siedziby: ul. Nowa 15 Łozienica, 72-100 Goleniów

REGON: 320054181

NIP: 9552128719

KRS: 0000236386

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 16.000.000,00 zł

Numer telefonu: +48 91 419 43 20

Adres e-mail: biuro@abena.pl

Nr rejestrowy BDO: 000043027

Zwana dalej Sprzedającym

 

1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego.

 

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest spółka Abena Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 15, 72-100 Goleniów. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedającego).

 

3. Definicje:

 

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.

 

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów
do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy
i płatności.

 

SPRZEDAJĄCY: Abena Polska Sp. z o.o.

 

KLIENT lub KUPUJĄCY– (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedającym.

 

KONTO – Usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.

 

NEWSLETTER – Usługa elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedającego cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach
w Sklepie internetowym.

 

PRODUKT – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym, dalej również jako towar lub rzecz.

 

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

 

 

SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Sprzedającego dostępny pod adresem internetowym: www.abenasklep.pl.

 

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem
a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedającym.

 

PLATFORMA ODR - interaktywna i wielojęzyczna stronę internetowa z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

2. Usługi elektroniczne w Sklepie internetowym

 

2.1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi elektroniczne: Konto, Formularz zamówienia oraz Newsletter.

 

Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Kupującego – (1) wypełnieniu Formularza rejestracji i (2) kliknięciu pola „Zarejestruj”. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych:

Imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, login oraz hasło.

 

Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący
ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@abena.pl lub też pisemnie na adres: ul. Nowa 15, Łozienica 72-100 Goleniów.

 

Formularz zamówienia – korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków –
(1) po wypełnieniu Formularza zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu internetowego
po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamów i zapłać” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:

Imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, login oraz hasło.

 

Usługa Elektroniczna Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

 

Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta - (1) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola „Zapisz się do Newslettera” oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta albo złożenia zamówienia Klient zostaje zapisany na Newsletter.

 

Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient
ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji
z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, w szczególności
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@abena.pl lub też pisemnie na adres:
ul. Nowa 15, Łozienica 72-100 Goleniów.

 

Każdy Newsletter wysyłany e-mailem zawiera informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować
z usługi Newsletter, klikając w link „Jeżeli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości kliknij tutaj” znajdujący się w wiadomości

e-mail. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę www.abenasklep.pl. Następnie klient zostanie poproszony o zalogowanie się do swojego konta i przekierowany do zakładki „Strefa Klienta”  „Zgody”. Po poprawnym zalogowaniu Użytkownik będzie mógł edytować zgody udzielone podczas zapisu na Newsletter.  

 

2.2. Każda osoba dokonująca zakupów w Sklepie internetowym ma obowiązek zapoznania
się z poniższym Regulaminem i postępowania zgodnie z jego regułami.

 

2.3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie
się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 

2.4. Z oferty sklepu internetowego mogą korzystać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoby prawne;
albo (3) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;  które zawarły lub zamierzają zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedającym.

 

2.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów ze sprzedaży.

2.6. O wycofaniu poszczególnych Produktów ze sprzedaży Sprzedający zobowiązuje się poinformować zarejestrowanego Kupującego posiadającego Konto w Sklepie internetowym Sprzedającego drogą mailową z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

 

2.7. Sprzedający zobowiązuje się udostępnić informację dotyczącą wycofania poszczególnych Produktów ze sprzedaży na stronie internetowej sklepu z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zamówienia złożone przed uzyskaniem informacji przez Kupującego, dotyczącej wycofania poszczególnych Produktów ze sprzedaży podlegają realizacji.

 

§ 2 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 

1. Zamówienia przyjmowane są za pomocą Formularza zamówienia na stronie internetowej (koszyka zamówień). Zamówienie może być złożone również przez Kupującego, który nie dokonał rejestracji.

 

2. Zamówienia za pomocą Formularza na stronie internetowej, można składać 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu, przez cały rok.

 

3. Każde zamówienie potwierdzane jest e-mailem przez Sprzedającego.

 

4. Wkrótce po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). W razie braku otrzymania takiej informacji Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową.

 

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku zamówień z nieprawidłowo wypełnionym formularzem.

 

6. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

a) w dniu potwierdzenia zamówienia - w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze,

b) w dniu wpływu należności na konto (w przypadku zamówień płatnych przelewem).

 

7. Kupujący ma możliwość anulowania lub zmiany zamówienia do momentu wysyłki towaru. Anulowanie lub zmianę zamówienia należy zgłosić telefonicznie: 507292038, lub mailowo na adres: sklep@abena.pl.

 

8. Zamówienia realizowane są na terenie całego kraju.

 

9. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest prawidłowe przekazanie przez Kupującego informacji niezbędnych do jego realizacji.

 

§ 3 CENY TOWARÓW

 

1. Wszystkie ceny towarów oferowanych w sklepie internetowym podane są w złotych polskich
i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

2. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do każdego zamówionego produktu standardowo dołączany jest paragon fiskalny lub na życzenie Kupującego faktura VAT,
 a w przypadku, gdy przepisy Ustawy o VAT przewidują obowiązek wystawienia faktury - faktura VAT.

 

3. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.

 

4. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.

 

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. 

 

6. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, podlegają realizacji na dotychczasowych zasadach.

 

 

§ 4 KOSZTY I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi od 7 do 30 dni roboczych, od chwili złożenia zamówienia i zależy od rodzaju Produktu oraz jego dostępności w magazynie Sprzedającego.

 

2. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku braku realizacji zamówienia w terminie 30 dni roboczych od daty skutecznego złożenia zamówienia. W przypadku dokonania przedpłaty za towar, Sprzedający zobowiązuje się zwrócić należność wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia otrzymania przedpłaty w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy przez Kupującego.

 

3. Jeżeli Sprzedający nie może wykonać umowy z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, zobowiązuje się niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia otrzymania przedpłaty.

 

4. W przypadku czasowej niedostępności całości produktów w zamówieniu Kupujący jest natychmiast o tym fakcie informowany, jak również o przewidywanym terminie realizacji zamówienia. Może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi ze strony Kupującego w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia Sprzedający zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia oraz zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Kupującego.

 

5. W przypadku czasowej niedostępności części Produktów w zamówieniu Kupujący jest natychmiast o tym fakcie informowany. Może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi
ze strony Kupującego w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia Sprzedający zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia oraz zobowiązuje
się niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Kupującego.

 

6. W razie dokonania przedpłaty za towar, w przypadku anulowania zamówienia, o którym mowa
w ust. 4 i 5, Sprzedający zobowiązuje się zwrócić należność wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia otrzymania przedpłaty w terminie 3 dni od daty zawiadomienia Kupującego o anulowaniu zamówienia.

 

7. Przesyłka wysyłana jest dopiero w momencie skompletowania całego zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 5.

 

8. Koszty przesyłki zamówionego Produktu lub Produktów ponosi Kupujący w wysokości zgodnie
z obowiązującym cennikiem.

 

9. Zakupione towary dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej, lub paczkomatów InPost. Towar może być również odebrany bezpośrednio w biurze obsługi sklepu po wcześniejszym ustaleniu (w godzinach pracy biura).

 

10. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru operatora pocztowego:

a. Poczta Polska: 7 dni roboczych od daty nadania,

b. Kurier: 3 dni robocze od daty nadania,

c. paczkomaty InPost : 2 dni robocze od daty nadania

 

11. Koszt dostawy uzależniony jest od wyboru operatora pocztowego, niezależnie od wagi i gabarytów przesyłki:

a. Poczta Polska, Kurier – 20,00 zł brutto

b. Paczkomaty InPost – 9,99 zł brutto

 

 

12. W przypadku zamówienia Produktów na kwotę powyżej 200 zł, koszty wysyłki pokrywa Sprzedający. W takiej sytuacji wysyłka następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

§ 5 FORMY PŁATNOŚCI

 

1. Kupującemu przysługuje prawo wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy:

a) za pobraniem - płatność przy odbiorze paczki (wartość zamówienia + koszt przesyłki): doręczycielowi lub w urzędzie pocztowym w przypadku korzystania z usług Poczty Polskiej; kurierowi - przy przesyłce kurierskiej,

b) przedpłata przelewem na konto - płatność przelewem (wartość zamówienia + koszt przesyłki)
na numer rachunku: Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce, 03236000050000004550266499.

c) za pomocą usługi płatniczej PayPal, oraz Szybkie płatności (przelewy 24)

 

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Kupujący ma prawo, bez podawania przyczyny, odstąpić od umowy, w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania towaru lub towarów składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór Sprzedający przesyła Kupującemu niezwłocznie po otrzymaniu od Kupującego informacji o zamiarze odstąpienia od umowy za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres podany w zamówieniu.

 

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (art. 38 pkt 5 Ustawy z dnia 3- maja 2014r. o prawach konsumenta).

 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Kupujący jest zobowiązany przesłać bądź dostarczyć w inny sposób towar lub towary, zabezpieczony/e przed zniszczeniem wraz z dowodem sprzedaży, na adres: Abena Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 15, Łozienica 72-100 Goleniów, nie później, niż w terminie 14 dni
od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres Sprzedającego.

 

4. W wypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedający poświadcza na piśmie zwrot towaru i przesyła je niezwłocznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, nie później, niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru na adres podany w oświadczeniu.

 

5. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedający zgodził
się je ponieść lub nie poinformował Kupującego o konieczności poniesienia tych kosztów.

 

6. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

7. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

 

8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

9. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać
się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem
lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

10. W przypadku dokonywania zwrotu płatności, o których mowa w ust. 6, na konto bankowe Kupującego, Kupujący zobowiązany jest podać w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy numer konta bankowego do zwrotu.

 

11. Jeżeli Kupujący dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe liczone
od daty dokonania przedpłaty.

 

§ 7 REKLAMACJE

 

1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczać rzeczy bez wad.

 

2. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją.

 

3. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną
lub prawną (rękojmia).

 

4. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego. Dotyczy to również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

5. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

 

6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności
dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie
ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia. Dotyczy to również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada
ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

 

8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

 

10. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę
w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

 

11. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, może złożyć reklamację w formie pisemnej na adres Abena Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 15, Łozienica 72-100 Goleniów, telefonicznie pod numerem telefonu: 507292038, bądź mailowo na adres: sklep@abena.pl, oraz jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na podany w tym ustępie adres.

 

12. Do przesyłanego w ramach reklamacji towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru w sklepie internetowym, np.: oryginał paragonu lub faktury VAT, potwierdzenie płatności kartą czy wyciąg
z konta.

 

13. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni od dnia jej wpłynięcia.

 

14. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającego w miejscu, w którym rzecz
się znajduje. Dotyczy to również zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.

 

15. Koszty wymiany towaru na wolny od wad ponosi Sprzedający.

 

16. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 

17. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający
nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał
za uzasadnione. Dotyczy to również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną
z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

18. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Jeżeli Kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedającego może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. Dotyczy to również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną
z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

19. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia
się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem przed upływem dwóch lat. Dotyczy to również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego
w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego
na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

20. W terminach określonych w pkt 19 Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy
albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy
lub usunięcia wady.

 

21. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Zasadę tę stosuje się odpowiednio
do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 

22. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

 

23. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Kupujący.

 

24. Kupujący (konsument) ma możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych trybów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/).

b. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedającym (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedającego).

c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów
lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 lub 22 290 89 16
oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

d. może skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, składając skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (więcej informacji na stronie samej platformy
lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu
do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy
(telefon: 22 55 60 332 lub 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny:
Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

§8 ZASADY WYSTAWIANIA OPINII TOWAROM NABYTYM W SKLEPIE INTERNETOWYM

  1. Prawo do wystawienia opinii towarom zakupionym w Sklepie internetowy przysługuje tylko zarejestrowanym Klientom, którzy nabyli towar w Sklepie internetowym i stali się jego użytkownikami.
  2. Wystawienie opinii następuje po zalogowaniu się do Sklepu internetowego i wybraniu opcji „Opinia”.
  3. Po wybraniu powyższej opcji, system informatyczny Sklepu internetowego dokonuje automatycznej weryfikacji Klienta oraz okoliczności dokonania zakupu opiniowanego towaru przez Klienta. Potwierdzenie przez system informatyczny zakupu przez Klienta opiniowanego towaru umożliwia wystawienie opinii dla zakupionego towaru.
  4. Sprzedający nie ma prawa jakiejkolwiek ingerencji w treść wystawionej przez Klienta opinii w części dotyczącej zakupionego towaru, jak również usuwania opinii w części dotyczącej zakupionego towaru.
  5. Sprzedający ma równocześnie prawo do ingerencji w treść wystawionej opinii, rozumianej jako prawo do usunięcia (tj. do zamaskowania rozumianego jako uczynienie niewidocznym) części opinii, bądź też do usunięcia całej treści opinii, w części niedotyczącej zakupionego towaru, w sytuacji, gdy jest ona sprzeczna z prawem, z zasadami współżycia społecznego, zawiera treści obraźliwe bądź gdy narusza dobra osobiste Sprzedającego lub osób trzecich.
  6. W przypadku ingerencji w treść opinii bądź całkowitego usunięcia treści opinii, Sprzedający maskuje usuwaną treść, czyniąc ja niewidoczną, dodając równocześnie informację na temat przyczyn usunięcia zamaskowanych treści.
  7. Kupujący, po wystawieniu opinii nie ma możliwości dokonania zmian w jej treści, może jednak usunąć wystawioną opinię.

 

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane i kontrolowane wyłącznie przez spółkę Abena Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Łozienicy, 72-100 Goleniów.

 

2. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne.

 

3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie będą w jakikolwiek inny sposób udostępniane lub wykorzystane.

 

4. Jeśli kupujący wyrazi na to zgodę, dane są przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep.

5. Dane osobowe Kupujących są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim.

 

6. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia
oraz ich usunięcia. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Sprzedającego jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem mailowym: iod@abena.pl.

 

7. Szczegółowe dane dotyczące ochrony danych osobowych dostępne w zakładce Polityka prywatności oraz na stronie.

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie,
w szczególności w przypadku zaistnienia: siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych
do przewidzenia bądź zapobieżenia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, złożenia wniosku
o upadłość Sprzedającego, zmiany cen, zmian zachodzących u kontrahentów i partnerów biznesowych Sprzedającego lub znaczącej zmiany w strukturze przedsiębiorstwa Sprzedającego.

 

2. Kupujący będzie informowany o każdorazowej zmianie Regulaminu przez Sprzedającego.

 

3. O planowanej zmianie Regulaminu Sprzedający zobowiązuje się poinformować zarejestrowanego Kupującego posiadającego konto w sklepie internetowym Sprzedającego drogą mailową
z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

 

4. Sprzedający zobowiązuje się udostępnić informację dotyczącą zmiany Regulaminu na stronie internetowej sklepu z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

 

5. Zamówienia złożone przez Kupującego przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy
dla siedziby Sprzedającego lub miejsca zamieszkania Kupującego.

 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają odpowiednio zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.