Nowy koszyk

0 PLN

Regulamin sklepu
Data publikacji:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin zawiera zasady działania internetowego sklepu internetowego Abena24, którego właścicielem jest:

Nazwa firmy: Abena Polska
Adres siedziby: ul. Nowa 15 Łozienica, 72-100 Goleniów
REGON: 320054181
NIP: 9552128719
KRS: 0000236386
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 9.025.000,00 zł
Numer telefonu: +48 91 419 43 20
Adres e-mail: biuro@abena.pl

Platforma ODR: internetowe rozwiązywanie sporów

 

2. Każda osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym Abena24 ma obowiązek zapoznania się z poniższym Regulaminem i postępowania zgodnie z jego regułami.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia w sklepie internetowym Abena24 przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

4. Z oferty sklepu internetowego Abena24 mogą korzystać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

6. O wycofaniu poszczególnych produktów ze sprzedaży Sprzedający zobowiązuje się poinformować zarejestrowanego Kupującego posiadającego konto w sklepie internetowym Sprzedającego drogą mailową z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

7. Sprzedający zobowiązuje się udostępnić informację dotyczącą wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży na stronie internetowej sklepu z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zamówienia złożone przed uzyskaniem informacji przez Kupującego, dotyczącej wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży podlegają realizacji.

§ 2 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia przyjmowane są za pomocą formularza na stronie internetowej (koszyka zamówień).

2. Zamówienia za pomocą formularza na stronie internetowej, można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

3. Każde zamówienie potwierdzane jest e-mailem przez Sprzedającego.

4. Wkrótce po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). W razie braku otrzymania takiej informacji Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku zamówień z nieprawidłowo wypełnionym formularzem.

6. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
a) w dniu potwierdzenia zamówienia - w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze,
b) w dniu wpływu należności na konto (w przypadku zamówień płatnych przelewem).

7. Kupujący ma możliwość anulowania lub zmiany zamówienia do momentu wysyłki towaru. Anulowanie lub zmianę zamówienia należy zgłosić telefonicznie lub e-mailem pod adresami podanymi powyżej.

8. Zamówienia realizowane są na terenie całego kraju.

9. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest prawidłowe przekazanie przez Kupującego informacji niezbędnych do jego realizacji.

§ 3 CENY TOWARÓW

1. Wszystkie ceny towarów oferowanych w sklepie internetowym podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Do każdego zamówionego produktu standardowo dołączany jest paragon fiskalny lub na życzenie Kupującego faktura VAT.

3. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.

4. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.

6. O planowanej zmianie cen Sprzedający zobowiązuje się poinformować zarejestrowanego Kupującego posiadającego konto w sklepie internetowym Sprzedającego drogą mailową z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

7. Sprzedający zobowiązuje się udostępnić informację dotyczącą zmiany cen poszczególnych produktów na stronie internetowej sklepu z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

8. Zamówienia złożone przed poinformowaniem przez Kupującego o zmianie cen, podlegają realizacji na dotychczasowych zasadach.

§ 4 KOSZTY I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia wynosi od 7 do 30 dni roboczych, od chwili złożenia zamówienia i zależy od rodzaju towaru oraz jego dostępności w magazynie Sprzedającego.

2. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku braku realizacji zamówienia w terminie 30 dni roboczych od daty skutecznego złożenia zamówienia. W przypadku dokonania przedpłaty za towar, Sprzedający zobowiązuje się zwrócić należność wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia otrzymania przedpłaty w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy przez Kupującego.

3. Jeżeli Sprzedający nie może wykonać umowy z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, zobowiązuje się niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia otrzymania przedpłaty.

4. W przypadku czasowej niedostępności całości produktów w zamówieniu Kupujący jest natychmiast o tym fakcie informowany oraz o przewidywanym terminie realizacji zamówienia. Może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi ze strony Kupującego w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia Sprzedający zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia oraz zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Kupującego.

5. W przypadku czasowej niedostępności części produktów w zamówieniu Kupujący jest natychmiast o tym fakcie informowany. Może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi ze strony Kupującego w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia Sprzedający zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia oraz zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Kupującego.

6. W razie dokonania przedpłaty za towar, w przypadku anulowania zamówienia, o którym mowa w ust. 4 i 5, Sprzedający zobowiązuje się zwrócić należność wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia otrzymania przedpłaty w terminie 3 dni od daty zawiadomienia Kupującego o anulowaniu zamówienia.

7. Przesyłka wysyłana jest dopiero w momencie skompletowania całego zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 5.

8. Koszty przesyłki zamówionego towaru lub towarów ponosi Kupujący w wysokości zgodnie z obowiązującym cennikiem.

9. Zakupione towary dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Towar może być również odebrany bezpośrednio w biurze obsługi sklepu po wcześniejszym ustaleniu (w godzinach pracy biura).

10. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru operatora pocztowego:
a. Poczta Polska: 7 dni roboczych od daty nadania,
b. Kurier: 3 dni robocze od daty nadania.

11. Koszt dostawy uzależniony jest od wyboru operatora pocztowego, niezależnie od wagi i gabarytów przesyłki:
a. firma kurierska – 20,00 zł brutto.

12. W przypadku zamówienia towaru na kwotę powyżej 200 zł, koszty wysyłki pokrywa Sprzedawca. W takiej sytuacji wysyłka następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej.

§ 5 FORMY PŁATNOŚCI

1. Kupującemu przysługuje prawo wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy:
a) za pobraniem - płatność przy odbiorze paczki (wartość zamówienia + koszt przesyłki): doręczycielowi lub w urzędzie pocztowym w przypadku korzystania z usług Poczty Polskiej; kurierowi - przy przesyłce kurierskiej,
b) przedpłata przelewem na konto - płatność przelewem (wartość zamówienia + koszt przesyłki) na numer rachunku: Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce, 03236000050000004550266499.

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Kupujący ma prawo, bez podawania przyczyny, odstąpić od umowy, w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania towaru lub towarów składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór sprzedawca przesyła niezwłocznie Kupującemu za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres podany w oświadczeniu, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (art. 38 pkt 5 Ustawy z dnia 3- maja 2014r. o prawach konsumenta Dz. U. Z 2014r. nr 827).

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Kupujący jest zobowiązany przesłać bądź dostarczyć w inny sposób towar lub towary, zabezpieczony/e przed zniszczeniem wraz z dowodem sprzedaży, na adres: Abena Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 15, Łozienica 72-100 Goleniów, nie później, niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

4. W wypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedawca poświadcza na piśmie zwrot towaru i przesyła je niezwłocznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, nie później, niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru na adres podany w oświadczeniu.

5. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Kupującego o konieczności poniesienia tych kosztów.

6. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. W przypadku dokonywania zwrotu płatności, o których mowa w ust. 6, na konto bankowe Kupującego, Kupujący zobowiązany jest podać w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy numer konta bankowego do zwrotu.

11. Jeżeli Kupujący dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe liczone od daty dokonania przedpłaty.

12. Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 7 REKLAMACJE

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać rzeczy bez wad.

2. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

4. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

5. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

10. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

11. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, może złożyć reklamację w formie pisemnej na adres Abena Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 15, Łozienica 72-100 Goleniów oraz jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na podany w tym ustępie adres.

12. Do przesyłanego w ramach reklamacji towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru w sklepie internetowym, np.: oryginał paragonu lub faktury VAT, potwierdzenie płatności kartą czy wyciąg z konta.

13. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni od dnia jej wpłynięcia.

14. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. Dotyczy to również zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.

15. Koszty wymiany towaru na wolny od wad ponosi Sprzedawca.

16. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

17. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

18. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

19. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w § 16.

20. W terminach określonych w §17 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

21. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

22. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.

23. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Kupujący.

24. Kupujący (konsument) ma możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych trybów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
a. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

25. „Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane i kontrolowane wyłącznie przez spółkę Abena Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Łozienicy, 72-100 Goleniów.

2. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne.

3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie będą w jakikolwiek inny sposób udostępniane lub wykorzystane.

4. Jeśli kupujący wyrazi na to zgodę, dane są przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep.

5. Dane osobowe Kupujących są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim.

6. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną. Inspektorem ochrony danych w Abena Polska Sp. z o.o. jest Pani Jolanta Winogrodzka – email: iod@abena.pl

7. Szczegółowe dane dotyczące ochrony danych osobowych dostępne w zakładce Polityka prywatności oraz na stronie.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, w szczególności w przypadku zaistnienia: siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia bądź zapobieżenia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, złożenia wniosku o upadłość Sprzedawcy, zmiany cen, zmian zachodzących u kontrahentów i partnerów biznesowych Sprzedawcy lub znaczącej zmiany w strukturze przedsiębiorstwa Sprzedawcy.

2. Kupujący będzie informowany o każdorazowej zmianie Regulaminu przez Sprzedającego.

3. O planowanej zmianie Regulaminu Sprzedający zobowiązuje się poinformować zarejestrowanego Kupującego posiadającego konto w sklepie internetowym Sprzedającego drogą mailową z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

4. Sprzedający zobowiązuje się udostępnić informację dotyczącą zmiany Regulaminu na stronie internetowej sklepu z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

5. Zamówienia złożone przez Kupującego przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego lub miejsca zamieszkania Kupującego.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają odpowiednio zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 3- maja 2014r. o prawach konsumenta Dz. U. Z 2014r. nr 827).