Nowy koszyk

0 PLN

Prawo do odstąpienia od umowy
Data publikacji:

Mając zaś na względzie, że w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1, dalej:RODO), chcielibyśmy przedstawić Państwu podstawowe informacje dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych przez firmę Abena Polska. Zależy nam bowiem na tym, by Państwa dane osobowe były przez nas przetwarzane w sposób jasny i czytelny, zgodnymi z RODO.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Abena Polska, ul. Nowa 15, 72-100 Goleniów

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektorem ochrony danych w Abena Polska Sp. z o.o. jest Pani
Jolanta Winogrodzka – email:
jms@abena.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia handlowego

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia

Informujemy również, że w dowolnym momencie możecie Państwo wyrazić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania przez nas swoich danych osobowych, kontaktując się z nami drogą listowną na adres: ul. Nowa 15, Łozienica 72-100 Goleniów albo elektronicznie na adres e-mail jms@abena.pl